1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 37.5 ska ett tredjela

Kasino

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 37.5 ska ett tredjelands fiskefartyg beviljas tillstånd att anlöpa hamn endast om den information som avses i artikel 6.1 är fullständig och, om tredjelandsfartyget medför fiskeriprodukter ombord, åtföljs av det fångstintyg som avses i artikel 6.2.

2. I det meddelande som avses i punkt 1 ska kommissionen också begära att tredjelandet i fråga vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att IUU-fisket upphör, förebygga sådan verksamhet i framtiden och korrigera sådana åtgärder eller försummelser som avses i artikel 31.6 c.

3. Det system som avses i punkt 1 ska gälla all IUU-fiskeverksamhet och all verksamhet i anslutning till denna som bedrivs på medlemsstaternas territorium där fördraget gäller eller i gemenskapens vatten, i marina vatten som omfattas av tredjelands jurisdiktion eller överhöghet och på det fria havet. IUU-fiske i marina vatten i de utomeuropeiska länder och territorier som nämns i bilaga II till fördraget ska behandlas som om det äger rum i tredjeländers marina vatten.

4. Om den misstänkta överträdelsen har ägt rum på det fria havet ska hamnmedlemsstaten också samarbeta med flaggstaten under utredningen av överträdelsen och vid behov tillämpa de sanktioner som fastställts i den hamnmedlemsstatens lagstiftning, på villkor att den behöriga flaggstaten i enlighet med internationell rätt uttryckligen har samtyckt till att överföra sin jurisdiktion. Om den misstänkta överträdelsen har ägt rum i ett tredjelands marina vatten, ska hamnmedlemsstaten vidare också samarbeta med kuststaten under utredningen och vid behov tillämpa de sanktioner som fastställts i den hamnmedlemsstatens lagstiftning, på villkor att den kuststaten i enlighet med internationell rätt uttryckligen har samtyckt till att överföra sin jurisdiktion riktigt.

När Fire Starter-symbolen visas, OAVSETT POSITION PÅ HJUL 3, ger den 2 insatsen per linje antalet aktiva linjer. Om Fire Starter-symbolen visas på hjul 3, position 1 (överst), startar wildfunktionen Fire Starter. Vinsterna multiplicera med antalet linjer (som bonuskombinationerna visas på) och insatsen per linje.

För att tillvarata rättigheterna för de fartyg som förts upp på gemenskapens förteckning över IUU-fartyg och deras flaggstater, bör förfarandet för att föra upp ett fartyg på förteckningen ge flaggstaten möjlighet att informera kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits och, om så är möjligt, ge ägaren eller berörda operatörer möjlighet att höras under varje del av förfarandet samt göra det möjligt att avföra ett fiskefartyg från förteckningen om kriterierna för att föra upp det på denna inte längre uppfylls.

en uppmaning till flaggmedlemsstaten att meddela ägaren och, i förekommande fall, det berörda fiskefartygets operatör den detaljerade redogörelsen för skälen till upptagandet i förteckningen och om följderna av att ett fartyg tas upp i gemenskapens förteckning över IUU-fartyg enligt artikel 37; flaggmedlemsstaterna ska också uppmanas att lämna information till kommissionen om fiskefartygets ägare och, i förekommande fall, operatörer så att dessa personer kan höras i enlighet med artikel 27.2.

Add your comment

Your email address will not be published.